För gymnasieskolor

Gymnasielärling

Att vara gymnasielärling innebär att man som elev varvar teori med praktik under utbildningstiden. IUC erbjuder gymnasieskolor som har VVS- och fastighetsprogrammet att genomföra de yrkesinriktade teoretiska kurserna samt grundläggande svetsning och lödning i IUC:s för utbildningen anpassade lokaler i Katrineholm.

VVS-företaget där eleven gör sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) står för utbildningen i de praktiska momenten. De gymnasiegemensamma kurserna samt eventuellt några valbara kurser läser eleven på sin ordinarie gymnasieskola.

Skolverket har beslutat att inrätta tio branschskolor runt om i landet. IUC är den skola som valts ut för yrkesutgångarna kylmontör och ventilationstekniker. Läs mer om vad detta innebär nedan. För yrkesutgången VVS-montör har Skolverket valt att inte ha någon branschskola.

 


Branschskola - en unik möjlighet för svensk gymnasieskola!

Gymnasieskolor som erbjuder VVS- och fastighetsprogrammet kan starta yrkesutgångarna kylmontör och ventilationstekniker med delfinansiering genom statsbidrag!

Skolverket har beslutat att inrätta tio branschskolor som försöksverksamhet under perioden 2018 till 2023. Branschskolorna erbjuder yrkesutgångar där det lokalt inte finns några eller få elever, men där efterfrågan på arbetskraft är stor.

Branschskolorna tar emot elever från hela landet för utbildning under delar av elevernas yrkesutbildning. Elevens gymnasieskola kan som huvudman söka ett statsbidrag genom Skolverket som är tänkt att täcka delar av branschskolans avgifter.

Vi på Installatörernas Utbildningscentrum, IUC, är mycket glada över att vara en av de utvalda branschskolorna. IUC:s branschskola i Katrineholm tar emot elever från gymnasieskolornas VVS- och fastighetsprogram som valt yrkesutgång kylmontör eller ventilationstekniker.

IUC:s branschskola

Alla gymnasieskolor som har VVS- och fastighetsprogrammet erbjuds möjlighet att genomföra yrkesutgångar kylmontör och ventilationstekniker via IUC:s branschskola. Motivet till Skolverkets satsning är branschens efterfrågan på höjd kvalité för respektive yrkesutbildning. Man väljer att satsa på ett fåtal skolor i Sverige för att säkerställa en hög nivå på lärare, lokaler och utrustning. Genom branschskolan ges bättre förutsättningar för gymnasieskolorna att starta nya yrkesutgångar där behovet finns. Sverige har stort behov av duktiga tjejer och killar inom nämnda yrken.

För vem?

Inför det andra året på gymnasiet kan elever som läser VVS- och fastighetsprogrammet välja att läsa till kylmontör eller ventilationstekniker via IUC:s branschskola. Förutsättningen är att gymnasieskolan erbjuder VVS- och fastighetsprogrammet och att eleverna läser några av de gymnasiegemensamma samt programgemensamma ämnena under det första året.

Upplägg

Branschskolan omfattar 16 veckors utbildning under gymnasietiden. Eleverna kommer till IUC under fyra stycken fyraveckorsperioder, en period per termin under läsår två och tre. Efter att eleven valt yrkesutgång läser blivande Kylmontörer och Ventilationstekniker samtliga inriktningsämnen och programfördjupningsämnen (förutom Företagsekonomi 1) samt gör sitt gymnasiearbete vid IUC. Se separat kursförteckning för Ventilationstekniker respektive Kylmontör. Hemma vid sin gymnasieskola läser eleverna gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, valbara kurser samt Företagsekonomi 1.
Skolan, med stöd från IUC och branschen, ordnar en APL-plats (arbetsplatsförlagt lärande) inom respektive utbildningsområde.

IUC lämnar omdömen och ett betygsförslag till elevens gymnasieskola. I samråd med handledare vid APL-platsen fastställer gymnasieskolan betyget efter varje fullgjord kurs och skriver in betyget i sin betygskatalog.

Ekonomi

Du som huvudman har rätt att söka ett ytterligare statsbidrag på högst 50 000 SEK/elev/år för max fem elever per yrkesutgång. Du hittar information och ansöker om detta på Skolverkets hemsida.

Innan gymnasieskolan erbjuder eleverna möjligheten att gå på IUC:s branschskola skrivs ett avtal mellan huvudman och IUC.

 

Information och inspiration