FAQ

Frågor kring behörighet och att söka till en utbildning

Hur fungerar distansutbildning?
Du kommer att läsa en kurs i taget enligt schema. Varje kurs har ett bestämt start- och slutdatum. Du läser enligt lärarens veckoanvisning via din dator. Vilken dag eller tid på dygnet du vill läsa bestämmer du själv. Utbildningen är utformad på halvfart och distans för att kunna kombinera med arbete. Halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmars studietid i veckan. 4 st obligatoriska träffar ingår under två år och dom kommer förläggas i Stockholmstrakten.

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?
Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?
När du skickar in din ansökan kommer vi att översättas dina ”gamla” betyg till dagens kurser för att se om du är behörig eller inte. Du kan även bedömas som behörig genom yrkeserfarenhet.

Vad är LIA?
LIA är praktik ute i arbetslivet. Du söker själv din LIA plats med stöd och hjälp av vårt nätverk.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?
Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i intyget från arbetsgivaren?
Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

  • DIN YRKESROLL
    Vad du arbetar med
  • HUR LÄNGE DU HAR VARIT ANSTÄLLD
    När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
  • OM DU HAR ARBETAT HEL-eller DELTID

Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?
Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt, du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodoräkna dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?
Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Litteraturen är inte fastställd ännu men uppskattningsvis kan du räkna med ca 1500-2000 kr per termin om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller elfirmor).

Behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Ansökningsprocessen
Ansökan görs senast 25 april via INSUs sida. Du skapar kontor och bifogar begärda dokument. Du har möjlighet att åberopas reell kompetens. Saknar du tillgång till scanner går det bra att ta kort på dokumenten. Tänk på att samtliga inlämnade dokument ska vara läsbara. Det går bra att komplettera ansökan till och med sista ansökningsdag. Kommunikation mellan dig och INSU sker i antagningssystemet.

Om antalet behöriga sökande överstiger antal platser för utbildningen kommer ett urval att göras bland behöriga sökande. Urval sker enligt följande;

BETYG – Betyg från gymnasium värderas i en skala från 3-5 poäng.
Flest A-B= 5 poäng
Flest C-D= 4 poäng
Flest E= 3 poäng
Vid kunskaper förvärvade på annat sätt (motsvarande kunskaper) ges 3 poäng.

YRKESERFARENHET Yrkeserfarenhet inom elteknikområdet värderas i en skaps från 6-15 poäng.
10år >= 15 poäng
9år= 14 poäng
8år= 13 poäng
7år= 12 poäng
6år= 11 poäng
5år= 10 poäng
4år= 9 poäng
3år= 8 poäng
2år= 7 poäng
1år= 6 poäng
Vid bedömd behörig via reell kompetens ger 7 poäng. Deltid räknas om till heltid enligt principen , två års deltidsarbete (50%) är lika med ett års heltidsarbete osv. Maximalpoäng vid urval är 20. I de fall sökande får samma totalpoäng bedöms sökande med högre yrkeserfarenhetspoäng före sökande med lägre yrkeserfarenhetspoäng. Om sökande därefter inte kan särskiljas används lottning för att fastställa en turordning.

Efter sista ansökningsdag beslutar ledningsgruppen om antagning och besked lämnas omkring den 10 maj till den sökande via antagningssystemet. Antagna sökande har ca 5 dagar på sig att svara Ja/Nej till plats och eventuellt reservintag sker under sommaren fram till två veckor efter utbildningsstart som är den 19 augusti. Detta är preliminära datum som kan komma att ändras något.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att kvaliteten på utbildningen ligger på en nivå som branschen efterfrågar samt säkerställer att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Detta ska alltid med som en stående punkt på agendan för ledningsgruppsmöte. Ledningsgruppen ska även granska de kvalitetsindikatorer och kursutvärderingar som görs i utbildningen.

Distansstudier
Vid varje utbildningsstart kommer vi att samlas de studerande för att bl.a. gå igenom studieteknik och vad det innebär att studera på distans. Kurserna kommer startas upp och de studerande för möjlighet att träffa utbildningsteamet och ges en introduktion till varje kurs

När det gäller distansundervisningens metoder kommer de variera beroende respektive lärares undervisningsmetoder. Det förekommande är streamade lärarledda föreläsningar, interaktiva ekurser, digital diskussionsforum, studiehandledning i grupp och enskilt, självstudier med handledarstöd, projektarbete och LIA.

Förutom en god pedagogik finns det en tydlig struktur med utbildningsmoment som är uppdelade i hanterbara stycken. Utbildningsplanen innehåller nio kurser samt två LIA perioder vilket innebär att varje kurs har tydliga mål med tillhörande betygskriterier.

I utbildningen ska handledare finnas tillgänglig på heltid i förhållande till utbildningens omfattning och takt. Med hjälp av digitala plattformar hanteras kurser, kursplaner, prov, inlämningar, klassmöten och information. I systemet kan admin, ledning, lärare och studerande överblicka utbildningsaktiviteter.

I samarbete med arbetslivet
INSU ägs av Installatörsföretagen. Installatörsföretagen (IN) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges installationsföretag. IN har ett tight och nära samarbete med de 3600 företag (cirka 50 000 anställda) som är medlemmar. För dig som studerande är detta en trygghet.

I utbildningen kommer du att arbeta med yrkesnära projekt, och i flera av våra utbildningar även via LIA, och få möjligheter att omsätta dina kunskaper som ger värde både till dig och företaget.

Dina lärare har erfarenhet från sitt specifika yrkesområde. Vi planerar att bjuda in strategiska gästföreläsare och INs olika branschexperter. Varje kurs kopplar samman teori och praktiska övningar med verkliga fall.

I flera av våra utbildningar ingår examensarbete. Dessa genomförs på uppdrag av arbetslivet.