Elteknikingenjör med AL

Dagens företag inom elteknikbranschen och industrin har behov av personal med bred teknisk kunskap. Det behövs ett ingenjörsmässigt tänk genom hela processen från förstudie, konstruktion, installation till underhåll. Yrkesrollen ska kunna ta det eltekniska ansvaret i projekt och samordna de tekniska lösningarna med närliggande yrkesgrupper.

Det behövs kunskaper om entreprenadformer, regelverk, konstruktion och dokumentation av elanläggningar. Det behövs också kunskaper om tele-, data- och säkerhetssystem, fastighetsautomation, avancerad felsökning samt hur man framställer, tolkar och använder ritningar och scheman med mera.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Elteknikingenjör med AL* och ger kompetens för att bl a kunna arbeta som Entreprenör, Elkonstruktör, Elteknikingenjör för konstruktion eller underhåll. Du får också teoretiska kunskaper för Auktorisation Lågspänning – AL*.

* Tidigare benämning är Allmän behörighet lågspänning – ABL

Kurser som ingår i utbildningen

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 p
Kursen ska ge kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i Sverige samt dimensionering av enklare nät för lågspänning samt kontaktledningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbanedrift. Kursen ska också ge kunskaper om olika typer av strömförsörjningsanläggningar samt underhåll, säkerhet och elkvalitet. Dessutom ska kursen ge kännedom om störningar, elektromagnetisk kompatibilitet, övertoner och överspänningar samt hur de undviks eller begränsas.

Automation och integration, 10 p
Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om:

 • hur olika fastighetssystem är uppbyggda och hur de kommunicerar med varandra
 • hur ett managementsystem är uppbyggt för att det ska kunna övervaka och styra önskade funktioner
 • vanligt förekommande fältbussar
 • maskindirektivet
 • Och kan tillämpa:
 • Integration av funktioner mellan olika fastighetssystem
 • programmering och driftsättning av vanligt förekommande belysnings-, värme-, och ventilationssystem

Data, Tele, Säkerhet, 25 p
Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretisk och praktisk kunskap om de vanligaste förekommande säkerhets-, tele, och datasystemen inom yrket. Vidare ska kunskaper finnas om de vanligast förekommande tele-, säkerhet- och datatekniska anläggningars uppbyggnad, installation och driftsättning av dessa utifrån ritningar och anvisningar. Insikter, kompetens och förståelse gällande funktionen hos olika komponenter och system så att risk för de vanligaste felfunktionerna undviks.

Den studerande ska även efter avslutad kurs inneha kännedom och insikt i vilka regelverk och föreskrifter som finns inom tele, data och säkerhetsområdet kopplat till yrket.

Diskriminering & Jämställdhet, 5 p
Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om hur man ska förebygga, förhindra och hantera diskriminering på arbetsplatsen och vilka regler och regelverk som finns kring detta.

Elinstallationer i byggnader, 40 p
Kursen ska ge kunskaper i att utföra projektering av installationer för elkraft och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation innan den tas i bruk. Dessutom ska kursen ge kunskaper i konstruktionsberäkningar, upprättande av ritningar, kretsscheman och elektromagnetisk kompatibilitet. Kursen ska också ge nödvändig kännedom om mekanisk hållfasthet och materiallära som behövs för beräkningarna.

Elmaskiner, 12 p
Kursen ska ge kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning. Dessutom ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem. Kursen ska också ge översiktliga kunskaper om gällande standarder inom elmaskinområdet.

Entreprenadkunskap, 40 p
Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper om hur entreprenader fungerar med inriktning på:

 • Upphandling och anbudsteknik
 • Praktikfall
 • Handlingarnas uppbyggnad
 • Allmän avtalsrätt
 • Ersättningsformer
 • ÄTA-hantering
 • Allmänna bestämmelser, AB och ABT
 • ABU
 • NL, NLM, ALEM
 • Grundläggande principer för offentlig upphandling och deras tillämpning

Examensarbete, -20 p
Syftet är att ge fördjupad kunskap om hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område på uppdrag av en extern uppdragsgivare utförs. Målet är att den studerande ska tillämpa förvärvade kunskaper och självständigt planera och utföra en uppgift. Uppgiften består i att identifiera en iakttagelse, en frågeställning eller en utmaning inom området för utbildningen. Men även att reflektera, analysera och dra slutsats utifrån iakttagelsen. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt.

Kund och affärsrelationer, 20 p
Efter genomförd kurs skall den studerande ha insikt och kunskap om de vanligast förekommande kund- & affärsrelationerna som kan uppstå inom yrket. Kompetens i konflikt, konflikthantering och feedback. Kunskap om arbetsrätt, lagar och förordningar kopplat till yrket.

Lärande I Arbete, 26 p
LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet. Målet med kursen är att fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i det praktiska situationerna relateras till de teoretiska inlärda momenten och kunskaperna.

Regler & standarder, 12 p
Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör. Dessutom ska kursen ge kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

Studietakt

250 YH-poäng. Du läser på distans på halvfart under 2,5 år och under utbildningstiden ingår sju fysiska träffar.

Utbildningsort

Stockholm

CSN

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Efter utbildningen

Möjliga yrkesroller:

 • Elteknikingenjör
 • Elkonstruktör
 • Kalkylator
 • Projektör
 • Konsult inom elteknik

Kunskaper efter avslutad utbildning:

 • Entreprenadformer och branschpraxis
 • Hur man tar ansvar för den eltekniska framdriften i olika projekt
 • Konstruktion och dokumentation av elanläggningar
 • Arbetssätt för projektdeltagare
 • Fastighetsautomation
 • Upphandlingsformer
 • De vanligast förekommande tele- data- och säkerhetssystemen
 • Tekniska system som kommunicerar via dator- och medianät eller genom telefoni och trådlös teknik
 • Avancerad felsökning och felavhjälpning inom elområdet inom industrin
 • Installation, driftsättning och underhåll av anläggningar inom teknikområdet
 • Författningar, föreskrifter, anvisningar och standarder inom teknikområdet

Målgrupp

För dig som är yrkesverksam och vill vidare i karriären. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Minst betyg E, eller motsvarande, i kurserna:

 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Elinstallationer
 • Elmotorstyrning
 • Kommunikationsnät 1
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem eller motsvarande.

Samt minst två års yrkeserfarenhet med elinstallationer eller elteknik (heltid).

Reell kompetens

Saknar du den grundläggande behörigheten kan du söka på så kallad ”reell kompetens”. För att söka måste du bifoga arbetsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover.

20%-regeln

Du som inte uppfyller den grundläggande behörigheten eller reell kompetens kan ändå söka utbildningen och det kommer att göras en bedömning om du klarar utbildningen och yrket.