GDPR - integritetspolicy

På Installatörernas Utbildningscentrum (nedan kallad IUC) värnar vi om en hög nivå av skydd för våra kunders och kursdeltagares personliga integritet. Därför vill vi informera om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer att hantera dina personuppgifter.

När du registrerar dig som deltagare eller kontaktperson för någon av våra utbildningar eller tjänster kommer IUC att behandla personuppgifter om dig. IUC är därmed personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. I egenskap av personuppgiftsansvarig är vi skyldiga att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling utförs (se nedan).

Behandlade personuppgifter

Med personuppgift avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. De uppgifter vi kan komma att behandla om dig är:

 • Kontaktuppgifter - såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Betalinformation - såsom fakturaadress, organisationsnummer, kortnummer
 • Personnummer

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vi måste för att fullgöra våra åtaganden mot dig, eller i syfte att följa upp och kvalitetssäkra våra tjänster.

Ändamålet med behandling

Den information du lämnar till oss kommer huvudsakligen att behandlas av berörd personal på IUC. I vissa fall kan dina uppgifter komma att förmedlas vidare till tredje part. Dessa tredje parter är: 

 • Incert – för provresultat för dig som ska certifiera dig inom kyla
 • Säker Vatten AB – för provresultat för dig som gjort prov för Säker Vatten
 • Myndigheten för yrkeshögskolan – krav för de som är inskrivna på yrkeshögskola
 • Kiwa – för provresultat för dig som ska certifiera dig inom ventilation
 • Rise – för provresultat för dig som ska certifiera dig inom ventilation
 • SKVP – för CO2-prov
 • Brandskyddsföreningen - för heta arbeten
 • Angeno - ID06

Dina rättigheter

GDPR står för General Data Protection Regulation. GDPR är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. I GDPR har kraven på hur företag får hantera personuppgifter skärpts.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du alltid rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor kring behandlingen är du välkommen att kontakta IUC:s administration info@iuc-utbildning.se eller tel. 0150-36 56 10


IUC, Installatörernas Utbildningscentrum
Kungsgatan 2A
641 30 Katrineholm

Tel: 0150-36 56 00
E-post: info@iuc-utbildning.se
Webb: www.iuc-utbildning.se