Edekyl & Värme valde företagsanpassad projektledarutbildning

För knappt ett år sedan träffade vi Viktoria Andersson, HR-chef på Edekyl & Värme. Företaget hade på kort tid vuxit från 5 till 100 medarbetare. Då berättade Viktoria hur de hade löst rekryteringen av nya medarbetarna genom att tänka nytt.

( Läs den intervjun här https://iuc-utbildning.se/nyheter/2018/foretaget-som-satsar-pa-tillvaxt-och-kompetens )

För ett företag som Edekyl & Värme som vill fortsätta vara framgångsrikt, satsas det även målmedvetet på att kompetensutveckla sina befintliga medarbetare. Som en del i detta beslöt sig Edekyl & Värme att tillsammans med IUC (nu INSU) att skräddarsy en projektledarutbildning för en egen grupp på företaget. En utbildning anpassad efter Edekyl & Värmes önskemål och behov.

Projektet startade med att deltagarna gjorde en självskattning för att bl a ta reda på sina styrkor och svagheter som ledare. Det är viktigt att medvetandegöra för deltagarna vad de är bra på och vad de behöver förbättra och utveckla, för att sedan kunna arbeta med det under utbildningen. Modul 2 var två dagar Förhandlingsteknik. Här fick deltagarna insikt i hur de ska tänka och agera vid förhandlingar. Modul 3, bestod av tre dagars entreprenadjuridik. Tuffa dagar där man gick igenom riktiga juridiska fall, för att ge deltagarna kunskap och förståelse i vikten av juridiken i avtal med kunder och leverantörer. Den sista och avslutande modulen bestod av två dagar och handlade om Projektekonomi. Där gick man igenom olika typer av kalkyler, budgetar, resultat och prissättning av arbete. Under vissa utbildningsblock lades extra pass in där man bara tog upp företagsunika frågor.

- Vi rustar våra projektledare inför framtiden. Projektledarna från Edekyl ska alltid ha kompetens för att leda de uppdrag de tilldelas eller skapar. Vi valde att samarbeta med IUC (nu INSU) för att vi har goda erfarenheter av dem sedan tidigare. Deras utbildningar har gott renommé och kännetecknas av hög kvalitet, säger Viktoria Andersson, HR Chef på Edekyl & Värme

- Projektledarna från Edekyl kommer från flera olika orter. Att utbilda dem tillsammans ger många fördelar. Vi anpassade utbildningen utifrån Edekyls önskemål, behov och förutsättningar samt inkluderade interna rutiner och processer för att ge dem bästa möjliga kunskaper, berättar Sissi Fondelius, storkundsansvarig på INSU. 

- Det är naturligtvis svårt att mäta den direkt effekten av utbildningen så pass nära i tid efter genomförandet, säger Viktoria Andersson. Men jag har tagit del av kursutvärderingarna efter varje delmoment och även haft dialog med några av deltagarna. Förhoppningsvis så bidrar insatsen till att våra projektledare ska känna en ökad säkerhet och trygghet i rollen.

Vår ledningsgrupp kommer också i närtid ha en fördjupad genomgång med INSU gällande den genomförda utbildningen. Då kommer vi att titta på hur vi på bästa vis tar tillvara på de nyvunna kunskaperna och erfarenheterna hos våra projektledare. Vi har redan nu beslutat att lägga till en ytterligare kursdag på entreprenadjuridiken, vilket kommer att ske till hösten. Det finns så mycket viktiga kunskaper man behöver ha inom entreprenadjuridik för att göra en korrekt och bra affär för både kunden och oss.

- Även i framtiden kommer utbildning och fortbildning vara direkt avgörande för vårt bolags fortsatta utveckling och framgång, fortsätter Viktoria. Vi kommer att ha fortsatta utmaningar då det är för få människor som känner till vår bransch och dess möjligheter. Ska vi kunna anställa i den takt vi behöver, så måste vi skapa flera alternativa vägar till hur vi utbildar och fortbildar våra tekniker.

Vi ska naturligtvis samarbeta tätt med de utbildningsaktörer som finns och med bäring på vår bransch. Men vi måste också fortsatt ta ett stort eget ansvar och utbilda våra medarbetare på egen hand, under tiden de är i anställning hos oss. Hur vi investerar i utbildning och utveckling, är ju också av avgörande betydelse för hur våra befintliga medarbetare ser på oss som en attraktiv arbetsgivare. För vi vill ju inte bara rekrytera nya, utan också skapa de bästa förutsättningarna för att våra befintliga medarbetare stannar kvar och känner att de har sin utveckling och sina utmaningar hos oss, avslutar Viktoria Andersson.

Utöver den företagsanpassade projektledarutbildningen som gänget på bilden gick, har Edekyl & Värme genomfört bland annat två företagsanpassade CO2-kurser på INSU. Samt att de löpande väljer ur det öppna kursutbudet.

Är du nyfiken på vad vi kan hjälpa ditt företag med? Kontakta Sissi Fondelius sissi.fondelius@insu.se, tel. 010-188 35 39

Mer om vår projektledarutbildning hittar du här! 

Mer om vår CO2-kurs hittar du här!